Bedrijfseconomisch ontslag

bedrijfseconomisch ontslagBedrijven staan niet stil. De ene keer gaat het goed, de andere keer een stuk minder. Als het financieel slechter gaat zal vaak bezuinigd of gereorganiseerd moeten worden. Het bedrijf zal dan ook bekijken of bezuinigd kan worden op personeelskosten, en mogelijk ontslag(en) overwegen.

Als het bedrijf tot de conclusie komt dat zij afscheid moet nemen van werknemers, kan zij met de betrokken werknemer(s) onderhandelen over een ontslag met wederzijds goedvinden en het bereikte resultaat vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Als werkgever niet tot een beëindigingsregeling kan komen met de werknemer(s) en zij het ontslag wil doorzetten, zal zij ontslag moeten aanvragen bij het UWV. Het UWV is de eerste en enige instantie waar bedrijfseconomisch ontslag kan worden aangevraagd. Een uitzondering betreft de situatie waarbij een CAO een aparte ontslagcommissie heeft ingesteld.

Wat valt onder bedrijfseconomisch ontslag?   

Onder bedrijfseconomisch ontslag vallen niet alleen situaties waarbij de werkgever wenst te bezuinigen, maar ook situaties waarbij bijvoorbeeld twee functies samengevoegd worden tot 1 functie of sommige functies geheel verdwijnen. Hieronder de belangrijkste redenen voor bedrijfeconomisch ontslag:

  • Verslechterde financiële positie
  • Werkvermindering
  • Organisatorische verandering
  • Technologische verandering
  • Ontslag bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten
  • Ontslag bij bedrijfsverhuizing
  • Ontslag bij vervallen van loonsubsidie

Onderbouwen ontslagaanvraag
Een werkgever die ontslag aanvraagt moet de aanvraag goed onderbouwen. De belangrijkste punten zijn daarbij:

-de financiële gegevens moeten worden overgelegd;
-werkgever moet aannemelijk maken dat structureel arbeidsplaatsen vervallen;
-werkgever moet aantonen dat de juiste personen zijn voorgedragen voor ontslag gegeven het in acht te nemen afspiegelingsbeginsel;
-werkgever moet aannemelijk maken dat de werknemer(s) niet binnen een redelijke termijn ( al dan niet met scholing) te herplaatsen zijn in een andere passende  functie binnen de onderneming of groep waartoe de onderneming behoort.

Voor een uitgebreidere toelichting op de eisen bij bedrijfseconomische ontslag, verwijzen wij u naar: checklist bedrijfseconomisch ontslag.

Verweermogelijkheden voor werknemer

Uit de eisen die het UWV stelt aan een bedrijfseconomisch ontslag kunnen de verweermogelijkheden van een werknemer tegen een ontslagaanvraag worden afgeleid. Belangrijke verweermogelijkheden in de praktijk zijn nogal eens het niet correct toegepast zijn van het afspiegelingsbeginsel en het onvoldoende nagaan van herplaatsingsmogelijkheden door werkgever. Die laatste situatie doet zich vooral voor binnen een groot concern ( bijv. multinationals als Shell, Unilever, ING) waar wereldwijd vele vacatures openstaan.

Beroep tegen uitspraak UWV

De uitspraak van het UWV hoeft niet het 'eindstation' te zijn. Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk bij de rechter in beroep te gaan tegen een uitspraak van het UWV. De beroepsmogelijkheid is er zowel voor werkgever als werknemer.

Vraag juridische hulp

De regels en voorwaarden aan een bedrijfseconomisch ontslag zijn veelomvattend en complex. Vraag daarom hulp aan onze ervaren advocaten en juristen zodra u met bedrijfseconomisch ontslag te maken krijgt. Dat voorkomt kostbare missers. Direct actie: Bel 0900 - 123 73 24 of mail
 
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.