Kunt u ontslagen worden als u niet goed functioneert?

U doet uw best op uw werk, maar de baas is niet tevreden. Wat dan? Kunt u worden ontslagen? 

Ontslag wegens (dis)functioneren gaat niet zomaar. Er moet aan veel voorwaarden zijn voldaan om een werknemer te kunnen ontslaan als de werkgever niet tevreden is.

Hieronder leest u meer over die voorwaarden

Wat zijn de normen?

Allereerst zal moeten worden bepaald wat de normen zijn waaraan u moet voldoen. Dergelijke normen zijn meestal niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Vaak zijn de normen zelfs nergens concreet vermeld.  

Een werkgever die de zaken goed en duidelijk aanpakt, zorgt er voor dat een duidelijke taak- of functieomschrijving wordt opgenomen als bijlage bij het arbeidscontract. Een taak- en functieomschrijving kan eventueel ook opgenomen zijn in de CAO.

Ook in functioneringsgesprekken kan aan de orde komen wat de werkgever van de werknemer verwacht. Dat kan ook gezien worden als een normstelling. 

Voorbeelden van niet goed functioneren

Veel voorbeelden zijn denkbaar waarom een werkgever van mening kan zijn dat zijn werknemer niet goed functioneert. U kunt daarbij denken aan:

 • taken worden niet goed uitgevoerd;
 • het werk is vaak niet op tijd af;
 • werknemer gaat slecht met de klanten om;
 • werknemer is passief, ipv. pro-actief
 • werknemer maakt teveel fouten;
 • de relatie met collega’s is slecht;
 • negatieve houding en gedrag
 • werknemer komt vaak te laat;
 • omzettargets worden niet gehaald;
 • werknemer ‘loopt de kantjes eraf’, of gaat telkens in discussie

  ontslag functioneren
  Belang van functioneringsgesprekken


  Duidelijkheid is van groot belang voor werkgever en werknemer. Zo is het voor de werknemer goed om te weten of hij goed of niet goed presteert. Als hij goed presteert kan hij wellicht een bonus of loonsverhoging krijgen, als hij weet dat hij niet goed presteert, is dat een 'wake-up-call' om (nog) beter zijn best te doen. Om duidelijk te krijgen of de prestaties goed of minder goed zijn, is het zaak regelmatig functioneringsbesprekingen te houden, bijvoorbeeld 1 a 2 keer per jaar.

Verbetertraject

Een ontslag om reden van disfunctioneren kan en mag niet uit 'de blauwe lucht' komen vallen. Als werknemer zal u er eerst op gewezen moeten worden op welke punten werkgever niet tevreden is over uw functioneren. Daarna moet u voldoende tijd en hulp krijgen uw functioneren te verbeteren. Dat laatste heet een 'verbetertraject'. De lengte van een verbetertraject varieert, maar bedraagt meestal tussen de 2 en 6 maanden. Na afloop van het verbetertraject zal gekeken worden of uw functioneren voldoende is verbetert. Pas als een duidelijke verbetering is uitgebleven is ontslag eventueel mogelijk.

Verweermogelijkheden bij ontslag disfunctioneren

Als de baas u wilt ontslaan is het goed om na te gaan of u daartegen succesvol verweer kunt voeren. Hieronder leest u de belangrijkste verweermogelijkheden.

1. U functioneert goed of voldoende

Als werkgever stelt dat u niet voldoende functioneert, moet hij dat uiteraard ook kunnen aantonen. Werkgever kan zijn standpunt onderbouwen met beoordelings- of functioneringsverslagen. Indien deze niet (voldoende) aanwezig zijn, kan de werkgever ook met brieven, notities, getuigenissen, enzovoorts, disfunctioneren proberen aan te tonen.

Overigens zal een incidenteel slecht presteren vaak niet voldoende zijn voor ontslag. Er zal sprake moeten zijn van structureel onvoldoende presteren.

2.  Het ontslag komt onverwacht

Ontslag mag niet onverwacht komen. Als een werkgever een werknemer om reden van disfunctioneren wil ontslaan zal hij hem eerst duidelijk hebben moeten maken dat hij beter moet presteren. Veel rechters zijn bovendien van mening dat de werkgever vóóraf moet aankondigen dat ontslag zal volgen als het functioneren niet verbetert. 

3. er is geen ‘verbetertraject’ gevolgd.

Zoals hiervoor is aangegeven dient werkgever met de werknemer een verbetertraject te doorlopen alvorens tot ontslag kan worden over gegaan. Bij een verbetertraject zal de werkgever de werknemer hulp moeten aanbieden om zijn functioneren te verbeteren. Die hulp kan bestaan uit cursussen, coaching en andere begeleiding 

4. er is niet gekeken naar andere functies

Gesteld dat werknemer aantoonbaar onderpresteert en zonder resultaat een verbetertraject is gevolgd, dan moet nog een extra stap worden genomen om tot ontslag over te kunnen gaan. Werkgever zal namelijk moeten nagaan of werknemer redelijkerwijs in een andere functie kan worden geplaatst.

Procederen of regelen?

Ook in het geval werkgever voldoende reden en kansen zou hebben ontslag vanwege niet goed functioneren bij de rechter voor elkaar te krijgen, is dit niet de meest gevolgde weg. De meeste werkgevers zullen proberen in onderling overleg met werknemer of diens advocaat het ontslag 'te regelen'. Dat wordt een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Partijen maken daarbij afspraken over de datum waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde komt, de hoogte van de ontslagvergoeding en andere ontslagvoorwaarden.

Een andere oplossing kan overigens zijn het aanpassen van het werk of het bijstellen van de verwachtingen behorende bij de functie.

Wordt er toch gekozen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter, dan zal werkgever een verzoekschrift strekkende tot ontslag bij de griffie indienen, waarna werknemer een verweerschrift kan indienen. Onze advocaten/juristen kunnen u daarbij helpen.

Is er recht op een ontslagvergoeding?

Als de kantonrechter het verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst toewijst, zal hij een vrijwel altijd een ontslagvergoeding toekennen. De kantonrechter is niet vrij in het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. De kantonrechter is gebonden aan de wettelijke regels over de transitievergoeding. Alleen als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van werknemer dan heeft werknemer geen recht op de transitievergoeding. Daarentegen kan de kantonrechter aan werknemer een extra vergoeding toekennen naast de transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Hogere of lagere vergoeding mogelijk bij onderhandelen

Ontslag om reden van disfunctioneren is geen gemakkelijke zaak. Rechters stellen zware eisen aan een dergelijk ontslag. Vanwege die zware eisen zullen werkgevers regelmatig bereid zijn een hogere ontslagvergoeding te betalen dan de wettelijke transitievergoeding. Onze ervaren juristen/advocaten kunnen een hogere vergoeding vaak voor werknemers voor elkaar krijgen.

Werkgevers kunnen wij helpen met het op orde brengen van een ontslagdossier, het voeren van onderhandelingen met de werknemer, en het zo nodig de zaak voor de rechter brengen en bepleiten. Een voorbeeld van een verbetertraject, kunt u bij ons bestellen door te klikken op: voorbeeld verbeterplan.

Direct actie
Bij ontslag kan veel misgaan. Laat u daarom professioneel bijstaan voor het beste resultaat. Bel ( 0900 - 123 73 24 ) of mail daarom nú met onze specialisten. Het 1e advies is GRATIS.>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.