De herplaatsingsplicht bij ontslag

Als een werkgever een reden heeft een werknemer te ontslaan, is de werkgever verplicht na te gaan of de werknemer elders binnen het bedrijf kan worden herplaatst. Aan deze verplichting dient eerst te worden voldaan voordat ontslag kan worden afgedwongen.

De herplaatsingsplicht van werkgever geldt vooral bij bedrijfseconomisch ontslag. Aan de herplaatsingsplicht wordt minder zwaar getild als de ontslagreden ligt in een verwijtbare gedraging van de werknemer. Een dergelijke werknemer verdient, vooral bij ernstige misdragingen, meestal geen 2e kans elders in het bedrijf.

Herplaatsing in de praktijk

Veel ontslagzaken worden niet via de rechter of het UWV afgewikkeld, maar via een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd.
In vrijwel iedere vaststellingsovereenkomst zijn zinnen opgenomen als: ‘de werknemer kan niet worden herplaatst in een andere passende functie’, of ‘een herplaatsingsonderzoek heeft geen resultaat gehad’. Daarmee stelt werkgever aan haar herplaatsingsverplichting te hebben voldaan.
In de praktijk blijkt vaak dat werkgever haar herplaatsingsverplichting niet of niet voldoende is nagekomen. Dat biedt werknemer de kans om ontslag te voorkomen of een betere ontslagregeling te realiseren.

Tips voor werknemers

Wil je je juridische positie of onderhandelingspositie als werknemer versterken let dan op het volgende:

  • Zijn er functies binnen het bedrijf vacant die jij kunt vervullen? Zo ja, wijs werkgever daarop.
  • Als er collega’s werkzaam zijn op basis van een bepaalde tijd overeenkomst in functies die passend voor jou zijn, wijs werkgever er op dat jij die functies kunt invullen na afloop van het bepaalde tijd contract.
  • Als je werkgever deel uitmaakt van een concern, wijs werkgever er op dat zij de verplichting heeft bij alle groepsmaatschappijen – ook in het buitenland! - na te gaan of passende functies vacant zijn of op korte termijn komen.
  • Wijs werkgever er op dat je met enige scholing geschikt kan worden gemaakt voor functies die mogelijk vacant zijn.

Tips voor werkgevers

Als je als werkgever de herplaatsingsplicht te licht opvat kan een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter mislukken. Neem daarom de herplaatsingsplicht serieus. Denk daarbij aan de volgende acties:

  • Doe voldoende inspanning om werknemer te herplaatsen.
  • Zorg dat je kunt bewijzen welke inspanningen voor herplaatsing zijn verricht. Maak daar een verslag van.
  • Voer het herplaatsingsonderzoek uit in overleg met de werknemer. Vraag werknemer welke openstaande functies volgens hem/haar passend zijn.
  • Is er sprake van een concern. Kijk dan binnen welke concernonderdelen – ook in het buiteland! – werknemer kan worden herplaatst. Vraag daarbij eerst of werknemer geïnteresseerd is in een functie in het buitenland.
  • Ga altijd actief te werk bij de herplaatsing. Het slechts verstrekken van een interne vacaturelijst is volgens het UWV en de rechter meestal niet actief genoeg.
  • De herplaatsingsverplichting geldt ook bij een ontslag om reden van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Dus voer ook in die gevallen een herplaatsingsonderzoek uit.

Advies en rechtshulp bij ontslag en de herplaatsingsplicht?

Ben je werknemer of werkgever en heb je behoefte aan advies of hulp bij je ontslagzaak? Meem dan contact op met onze ontslagsopecialisten. Bel 0900 123 73 24 of mail ons.

herplaatsingsplicht bij ontslag
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.