Wat moet en kan in een vaststellingsovereenkomst worden afgesproken?

inhoud vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijke overeenkomst. Tenslotte worden er bindende afspraken gemaakt over het einde van de arbeidsoverenkomst en de rechten en plichten van werkgever en werknemer bij de beëindiging. Het is daarom zaak na te gaan wat in de vaststellingsovereenkomst kan en moet worden opgenomen.


Wat moet worden opgenomen?
Allereerst leest u hieronder wat in een vaststellingsoverenkomst moet worden opgenomen. Dat is het volgende:

  • de gegevens van werknemer en werkgever ( namen en adressen );
  • de datum waarop de vaststellingsovereenkomst is afgesloten;
  • de datum waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde komt;
  • een neutrale reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst ( als de vaststellingsovereenkomst ww-veilig moet zijn);
  • vermelden dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst genomen is door werkgever (als de vaststellingsovereenkomst ww-veilig moet zijn).
Wat kan worden opgenomen?

De volgende onderwerpen zijn niet verplicht om in en vaststellingsovereenkomst op te nemen, maar zijn vaak wel raadzaam of te overwegen:

Ontslagvergoeding
In de meeste gevallen wordt een ontslagvergoeding afgesproken. De hoogte van de vergoeding kan afhankelijk zijn van de wettelijke regels over de transitievergoeding, maar kan daar ook van afwijken. Werkgever en werknemer kunnen zelf de vergoeding bepalen.
Vaak is de ontslagvergoeding hoger als werkgever geen goede ontslagreden heeft, en is de ontslagvergoeding lager als werknemer ernstige verwijten te maken valt, of aangegeven heeft zelf weg te willen.

Verder is bij de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding de lengte van het dienstverband van belang, de leeftijd van de werknemer en de hoogte van zijn salaris.

Vrijstelling van werk

Omdat de relatie tussen werkgever en werknemer bij ontslag vaak niet meer goed is, wordt regelmatig afgesproken dat werknemer (geheel of gedeeltelijk) vrijgesteld wordt van werk. Werknemer heeft dan tevens meer gelegenheid te solliciteren naar een andere baan.

Outplacement
Om werknemer meer kans te geven op het vinden van een nieuwe baan, kan een outplacementbudget ten behoeve van werknemer worden afgesproken.

Uitbetaling vakantiegeld en vakantiedagen?
Bij einde arbeidsovereenkomst dient normaliter het opgebouwde vakantiegeld en de niet genoten vakantiedagen te worden uitbetaald. Als werknemer langdurig wordt vrijgesteld kan overwogen worden de niet genoten vakantiedagen (deels of geheel) te laten vervallen.

Getuigschrift en referenties
Om de werknemer meer kans te geven op de arbeidsmarkt kan afgesproken worden werknemer een positief getuigschrift en gunstige referenties mee te geven bij einde dienstverband. 

Concurrentiebeding
Als tussen werknemer en werkgever en concurrentiebeding is afgesproken, kunnen partijen overwegen bij einde dienstverband dat beding te laten vervallen, bijvoorbeeld om werknemer meer kans te geven op een andere baan.

Bedrijfseigendommen
Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat werknemer na einde arbeidsovereenkomst de gebruikte bedrijfseigendommen ( denk aan telefoon, laptop, bedrijfsauto ) moet inleveren (wat gebruikelijk is) of mag behouden of overnemen.

Terugbetaling studiekosten?
Als werkgever studiekosten voor werknemer heeft betaald en werknemer ter zake daarvan een terugbetalingsverplichting heeft, kan worden afgesproken dat deze verplichting ( geheel of gedeeltelijk ) wordt kwijtgescholden bij einde arbeidsovereenkomst.

Vergoeding kosten rechtsbijstand
In veel gevallen is een vaststellingsovereenkomst voor werkgevers gunstiger en minder kostbaar dan een ontslagprocedure bij de rechter. Omdat het bovendien goed is als werknemer op de hoogte is van zijn rechten en plichten bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, is het niet onredelijk als werkgever een bijdrage levert aan werknemer voor zijn juridische (advies)kosten.

Finale kwijting
Een vaststellingsovereenkomst beoogt meestal een definitief einde tussen werkgever en werknemer te bewerkstelligen, waarbij alle kwesties worden geregeld. Dat voorkomt dat partijen later nog juridische geschillen krijgen over bijvoorbeeld vakantiegeld, een getuigschrift, enzovoorts.
Omdat partijen een allesomvattende regeling nastreven, wordt veelal in de vaststellingsovereenkomst de bepaling opgenomen dat partijen over en weer finaal van elkaar gekweten zijn zodra de vaststellingsovereenkomst is nagekomen.

Bedenktijd
De werknemer heeft het recht de overeenkomst binnen veertien dagen na de totstandkoming daarvan, dus na ondertekening door partijen, zonder opgaaf van redenen te ontbinden, via een schriftelijke verklaring. Als die bedenktijd niet is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst bedraagt de bedenktijd 3 ipv. 2 weken.

Direct Actie: het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is een belangrijke gebeurtenis waarbij veel mis kan gaan. Vraag daarom rechtshulp aan onze specialisten. Bel 0900 - 123 73 24 of       mail

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.