Ontslag kan je zomaar overkomen. Het kan financieel minder gaan met je werkgever waardoor hij afscheid van je moet nemen. Of je werkgever is niet tevreden over je functioneren, terwijl je dat zelf niet door hebt gehad. Welk motief je werkgever ook heeft om afscheid van je te nemen, hij moet aan de wettelijke ontslagvoorwaarden voldoen. Maar hoe luiden die voorwaarden en om welke redenen kan je als werknemer worden ontslagen? Hieronder geven we dat beknopt weer. Wil je meer informatie of rechtshulp?  bel dan onze Ontslagspecialisten op 0900 123 73 24 of mail.

De belangrijkste ontslagredenen


langer dan 2 jaar ziek : de eerste twee jaar van ziekte kan een werknemer niet worden ontslagen. Hij/zij geniet dan extra ontslagbescherming. Na 2 jaar ziekte vervalt deze ontslagbescherming. Werkgever kan dan een ontslagvergunning van het UWV krijgen waarmee werknemer kan worden ontslagen.

bedrijfseconomische teruggang en reorganisatie: als het financieel zodanig minder gaat met een werkgever, waardoor personeelsreductie noodzakelijk is, kan werkgever aan het UWV opzegvergunningen vragen waarmee werknemers kunnen worden ontslagen. Hoeveel werknemers kunnen worden ontslagen hangt af van de mate van financiële malaise bij werkgever. Maar ook reorganisatie ( afstoten of herverdelen van functies) kan reden zijn voor ontslag.

disfunctioneren: het is begrijpelijk dat een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer die structureel niet goed presteert. Als het structurele onderpresteren is aangetoond en ook een verbetertraject niet heeft geholpen, kan de werkgever bij de kantonrechter met succes ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen.

verstoorde arbeidsrelatie: waar gewerkt wordt moet je goed of in ieder geval redelijk met je baas en collega's overweg kunnen. Als partijen niet meer 'door één deur' kunnen is dat een reden voor ontslag. Wel moeten dan eerst serieuze pogingen zijn ondernemen om de verstoorde arbeidsrelatie op te lossen.

verwijtbaar gedrag werknemer: als werknemer wordt je geacht je fatsoenlijk te gedragen en je te houden aan de bedrijfsregels. Als dat niet gebeurt kan je werkgever ontslag aanvragen vanwege 'verwijtbaar gedrag'.  Afhankelijk van de ernst van de 'overtreding' zal de ontslagaanvraag wel of niet gehonoreerd worden.

ontslag op staande voet: bij ontslag op staande voet gaat het om zeer ernstige misdragingen. Zo ernstig dat een uitspraak van de rechter niet afgewacht kan worden, maar de werknemer per direct weggestuurd moet worden. Denk daarbij aan zaken als diefstal, geweld, fraude, enz. 

Voorwaarden aan ontslag

Ook al is er sprake van één van bovengenoemde redenen van ontslag, dan is ontslag toch niet altijd mogelijk. Er gelden bij elke ontslagreden diverse voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Zo geldt bij elke ontslagreden - met uitzondering van ontslag op staande voet - dat werkgever eerst moet nagaan of de werknemer eventueelherplaatsbaar is op een andere afdeling of bij een ander bedrijf binnen hetzelfde concern. Daarnaast gelden er bij alle ontslagredenen specifieke voorwaarden. Zo zal bij ontslag om reden van disfunctioneren eerst een verbetertraject moeten zijn doorlopen en zal bij ontslag om bedrijfseconomische redenen het afspiegelingsbeginsel moeten zijn gehanteerd. Vraag onze Ontslagspecialisten naar de specifieke voorwaarden die in jouw situatie gelden.

Vaststellingsovereenkomst - ontslag met wederzijds goedvinden

Als je nu denkt dat de meeste ontslagen tot stand komen door een verzoek van werkgever aan het UWV of de kantonrechter dan heb je het mis. Veruit de meeste arbeidsovereenkomsten worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer onderhandelen - al dan niet gesteund door juristen/advocaten - over de ontslagvoorwaarden en leggen het bereikte resultaat vast in een vaststellingsovereenkomst. 

Vraag rechtshulp:

Het ontslagrecht is niet eenvoudig en verandert vaak. Een kostbare fout is dan ook zo gemaakt. Vraag daarom altijd advies aan onze juristen/advocaten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en bereiken voor jou het maximale resultaat, vaak op kosten van de werkgever. Aarzel daarom niet en bel direct 0900 123 73 24 of mail.

ontslag

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.