Recht op transitievergoeding?

Sinds 1 juli 2015 is in de wet opgenomen dat in veel gevallen van ontslag de werkgever aan werknemer een transitievergoeding verschuldigd is. In welke gevallen is dat?, ofwel wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding. 

 • Voorwaarden transitievergoeding:

  De eerste voorwaarde is dat sprake is van een arbeidsovereenkomst ( dus geen opdrachtovereenkomst).

  Verdere voorwaarden zijn:
  De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever opgezegd of ontbonden.
  De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is na ommekomst van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet verlengd.
  De arbeidsovereenkomst is op initiatief van werknemer opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

  Maar let op er gelden de volgende uitzonderingen. Een transitievergoeding is niet verschuldigd als:

  Het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd.
  Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  Werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.
  De werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.

NB: als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, kan werknemer eventueel recht hebben op een aanzegvergoeding. Als daar sprake van is kunt u die vergoeding claimen met onze modelbrief aanzegvergoeding claimen.

Extra uitzondering: de vaststellingsovereenkomst

Als werkgever en werknemer het ontslag onderling willen regelen en afspraken maken over het ontslag, leggen zij de gemaakte afspraken meestal vast in een 'vaststellingsovereenkomst'. Het feit dat zij voor ontslag de vorm van de vaststellingsovereenkomst kiezen, geeft werknemer niet automatisch recht op een transitievergoeding, zelfs niet als aan alle bovengenoemde voorwaarden voor een transitievergoeding is voldaan. Werknemer en werkgever zijn namelijk geheel vrij in het wel of niet opnemen van een ontslag- of transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst. Ook wat betreft de hoogte van de ontslagvergoeding hebben zij alle vrijheid. Zo kan er in het geheel geen ontslagvergoeding worden afgesproken, maar bijvoorbeeld ook het tienvoudige van de wettelijke transitievergoeding.
Wel is het zo dat de regels omtrent de transitievergoeding vaak een richtlijn zijn bij de onderhandeling tussen partijen. 

Billijke vergoeding

In het geval het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar gedrag van werkgever of werknemer, kan de andere partij  een billijke vergoeding claimen. Lees hierover op de pagina billijke vergoeding bij ontslag.


Hogere ontslagvergoeding ook voor u?

Zoals gezegd zijn werkgever en werknemer niet gebonden aan de transitievergoeding. Een hogere vergoeding is vooral te bepleiten als de ontslagreden van werkgever ter discussie kan worden gesteld. Onze ontslagspecialisten kunnen u daarbij goed helpen. Wij hebben een bewezen 'trackrecord' bij het realiseren van hogere vergoedingen voor werknemers. Bel ons daarom direct op 0900 - 123 73 24 of mail.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.