VASTSTELLINGSOVEREENKOMST IN HET ONDERWIJS

vaststellingsovereenkomst onderwijs
Regelmatig krijgen wij de vraag of ook in het onderwijs een arbeidsrelatie is te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. En zo ja, of dat ww-veilig kan en er aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding. Hieronder leest u de antwoorden op deze vragen.

Vaststellingsovereenkomst ook in het onderwijs

Al vele jaren is het mogelijk arbeidsrelaties te beëindigen met wederzijds goedvinden waarbij - mits goed aangepakt - aanspraak kan worden gemaakt op een ww-uitkering. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden onderhandelen werkgever en werknemer over de voorwaarden waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, waarna het onderhandelingsresultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

In het onderwijs was het beëindigen van een arbeidsrelatie via een vaststellingsovereenkomst minder gebruikelijk. Veelal werd de arbeidsrelatie beëindigd via een (pro forma) procedure bij de kantonrechter.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is ook in het onderwijs het beëindigen van de arbeidsrelatie via de vaststellingsovereenkomst gebruikelijk(er) geworden. De pro forma procedure bij de kantonrechter wordt in het primair onderwijs echter nog regelmatig gevolgd in verband met de eisen gesteld door het Participatiefonds. Maar voorafgaande aan die procedure zullen de betrokkenen onderhandelen over de ontslagvoorwaarden, waardoor de procedure bij de rechter nog slechts een 'hamerstuk 'is.

Ww-uitkering

In het algemeen geldt dat bij beëindiging van de arbeidsrelatie er aanspraak kan zijn op een ww-uitkering als:

  • het initiatief van beëindiging ligt bij werkgever;
  • werknemer geen ernstige verwijten te maken valt ter zake van het ontslag
  • de voor werkgever geldende opzegtermijn in acht wordt genomen.
Deze voorwaarden voor aanspraak op WW gelden ook voor medewerkers in het onderwijs.

Transitievergoeding onderwijs

De meeste werknemers die ontslagen worden na een dienstverband van 2 jaar of langer hebben recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een formule waarbij met name de lengte van het dienstverband en het salaris een rol spelen.

Uitzonderingen op recht op transitievergoeding

De belangrijkste uitzonderingen waarbij geen recht op een transitievergoeding bestaat na 2 jaar arbeid zijn:

  • de werknemer heeft zich ernstig verwijtbaar gedragen;
  • de schoolmedewerker is werkzaam in het openbaar onderwijs

Ernstig verwijtbaar gedrag
Als een medewerker zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen en om die reden wordt ontslagen, is het begrijpelijk dat hij niet voor een transitievergoeding in aanmerking komt. Immers zou dat een ‘bonus’ zijn voor wangedrag. Voorbeelden van ernstig verwijtbaar gedrag zijn: diefstal of verduistering, gewelddadig gedrag of seksuele intimidatie.

Werkzaam in het openbaar onderwijs
In het openbaar onderwijs zijn medewerkers werkzaam op basis van een ambtelijke aanstelling. Deze medewerkers vallen niet onder de Wet Werk en Zekerheid, zodat ook de in die wet geregelde transitievergoeding niet op hen van toepassing is. Dit zal mogelijk in de nabije toekomst anders zijn omdat het de bedoeling van aankomende wetgeving is dat de rechtspositie van medewerkers in openbare dienst gelijkgeschakeld wordt met de gewone werknemers.
Transitievergoeding naast bovenwettelijke uitkering?
Werknemers die ontslagen worden zonder dat hen een verwijt treft, hebben vaak recht op een ww-uitkering. Werknemers in het onderwijs hebben bij ontslag bij ontslag doorgaans zelfs aanspraak op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Dit op grond van de CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten.
Vraag is: bestaat er recht op een transitievergoeding naast de bovenwettelijke uitkering?
Het antwoord op die vraag luidt: JA. De bovenwettelijke uitkering is namelijk niet bedoeld om in de plaats te komen voor de transitievergoeding.
Transitievergoeding en de vaststellingsovereenkomst
Een transitievergoeding is niet verplicht als werkgever en medewerker een vaststellingsovereenkomst aangaan. Partijen zijn geheel vrij welke afspraak dan ook te maken over een ontslagvergoeding. Vaak wordt een hoge vergoeding afgesproken als werkgever geen goede ontslagreden heeft en een lage(re) vergoeding als sprake is van een goede ontslaggrond. Uiteraard zal de ontslagvergoeding daarnaast vaak gerelateerd zijn aan de lengte van het dienstverband, het slaris en de leeftijd van de medewerker.
Rechtshulp bij ontslag in het onderwijs
Ontslag in het onderwijs wijkt op belangrijke punten af van het ontslag van een 'gewone' werknemer. Vraag daarom altijd hulp aan onze Ontslagspecialisten als u te maken krijgt met ontslag in het onderwijs. Bel: 0900 - 123 73 24 of mail.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.