Ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie

Voor een goede werkrelatie is het (meestal) noodzakelijk dat werkgever en werknemer goed met elkaar overweg kunnen. Maar wat als dat niet (meer) het geval is en werkgever en werknemer 'niet meer door één deur kunnen'?
Veel werkgevers zullen in dergelijke situaties de arbeidsovereenkomst willen beëindigen, en werknemers misschien ook wel.

verstoorde arbeidsrelatie
Voorbeelden van verstoorde relaties:

  • een bekend voorbeeld is de situatie waarbij de werknemer een nieuwe leidinggevende boven zich krijgt. Met zijn vorige leidinggevende kon werknemers 'lezen en schrijven', maar volgens zijn nieuwe leidinggevende deugt er weinig meer aan zijn werk
  • botsende opvattingen: volgens de werkgever moet het werk op een bepaalde wijze worden uitgevoerd. Werknemer heeft daar structureel een andere mening over en kan zich moeilijk neer leggen bij de mening van zijn baas
  • botsende karakters: bijvoorbeeld: de baas is een perfectionist en wil dat alles pico bello geregeld is. Werknemer is minder perfectionistisch en huldigt de opvatting 'als het werk maar af komt'
  • werkgever vindt dat werknemer zich te snel ziek meldt. Werknemer is het daar niet mee eens.

Is een verstoorde arbeidsrelatie voldoende reden voor ontslag?

Aan ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie worden strenge eisen gesteld. De eisen zijn als volgt:
  • bewijzen van de verstoorde arbeidsrelatie (bijvoorbeeld door verklaringen collega's, e-mails, functioneringsverslagen)
  • de arbeidsrelatie is duurzaam, ofwel onherstelbaar, verstoord
  • er moet alles aan gedaan zijn om de relatie te herstellen (eventueel met mediation)
  • werknemer moet geholpen zijn om de relatie te verbeteren
  • werkgever moet aantonen dat binnen het bedrijf geen alternatieve functie voor werknemer beschikbaar is.
Kortom, een werkgever kan niet zo maar tot ontslag over gaan bij een verstoorde relatie. Er zullen eerst serieuze pogingen moeten worden ondernomen om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. Pas als dat niet lukt en er geen alternatieve functie binnen het bedrijf aanwezig is, maakt een ontslagverzoek kans bij de rechter.

Naar de Kantonrechter bij ontslag verstoorde arbeidsrelatie
Als de verstoorde arbeidsrelatie ernstig en onoplosbaar is, kunnen werkgever en werknemer onderhandelen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als één van de partijen dat niet wil, of partijen niet tot een vergelijk kunnen komen, zal de kantonrechter de knoop moeten doorhakken. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden, of besluiten dat partijen (voorlopig) toch met elkaar verder moeten. In de meeste gevallen heeft de werknemer bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.

Disfunctioneren en verstoorde relatie
Vaak is er een sterke relatie tussen een verstoorde relatie en (vermeend) disfunctioneren van de werknemer. In een situatie waarbij een werkgever van mening is dat een werknemer niet goed functioneert, terwijl de werknemer dat gestelde disfunctioneren ontkent, zal al gauw sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie.

Gezien deze sterke relatie tussen ontslag vanwege een verstoorde arbeidrelatie en ontslag vanwege disfunctioneren, verwijzen wij u naar onze webpagina over ontslag disfunctioneren

Direct actie: 
Bij een verstoorde arbeidsrelatie zijn er veel zaken waaraan u moet denken. U moet de juiste beslissingen nemen om juridisch sterk te staan. Schakel daarom tijdig een ervaren jurist of advocaat in. 
Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons bij ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.