Onze juristen/advocaten hebben voor u een voorbeeld (zie hieronder) van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Tip: In onze winkel kunt u het voorbeeld ook als Word-document bestellen. U hoeft de model-overeenkomst dan niet over te typen. Klik daarom op: bestellen voorbeeld vaststellingsovereenkomst.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte / arbeidsongeschiktheid

Wilt u via een vaststellingsovereenkomst  een arbeidsovereenkomst beëindigen met een werknemer die 2 jaar of langer ziek is, bestel dan onze voorbeeld  vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte.

Vaststellingsovereenkomst Engels ( Example settlement agreement ) 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst in het Engels nodig?, klik dan op: Vaststellingsovereenkomst Engelstalig

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst deeltijdontslag, urenvermindering: wilt u als werkgever de loonkosten verlagen maar de werknemer behouden, kies dan voor deeltijdontslag en bestel ons model
vaststellingsovereenkomst urenvermindering.==================================================


voorbeeld vaststellingsovereenkomstVaststellingsovereenkomst

Ondergetekenden:

1. ......................... B.V. gevestigd aan de ........... te ......., hierna aan te duiden als: “Werkgever” ten deze vertegenwoordigd door haar directeur, de heer/mevrouw.......
en

2. De heer/mevrouw ................. wonende aan de ...............straat nr.......te............., hierna aan te duiden als: “Werknemer”.

Nemen het volgende in aanmerking:

1. Werknemer is op .............. ....... bij Werkgever in dienst getreden in de functie van ...............;
2. het laatstelijke salaris van Werknemer bedraagt € ............. bruto per maand, te verhogen met 8% vakantietoeslag;
3. tussen Werkgever en Werknemer is een verschil van inzicht ontstaan omtrent de wijze waarop Werknemer uitvoering geeft aan zijn functie. Veelvuldig overleg tussen partijen heeft helaas niet geleid tot een oplossing;
4. inmiddels heeft genoemd verschil een structureel karakter gekregen, waardoor de noodzakelijke vertrouwensbasis voor een vruchtbare samenwerking is komen te vervallen en een oplossing anders dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, niet binnen het bereik van partijen ligt;
5. er is geen sprake van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW;
6. partijen hebben overleg gevoerd om de gevolgen van de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsverhouding te regelen.

En komen het volgende overeen:

Einddatum, eindafrekening, vrijstelling werk en vakantiedagen

1. De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst wordt via ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst, beëindigd per ........... (verder ook te noemen: ‘einddatum’), waarbij partijen vaststellen dat het initiatief tot beëindiging is genomen door Werkgever. Werknemer valt ter zake de beëindiging van het dienstverband geen verwijt te maken. Tot einde dienstverband is Werknemer wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) vrijgesteld van werk. Tot einde arbeidsovereenkomst betaalt Werkgever het salaris en vakantiegeld volledig door. Een eventueel positief saldo van verlofuren komt wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) te vervallen. Een eventueel negatief saldo van verlofuren zal wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) worden verrekend.

2. Werknemer verklaart door middel van ondertekening van de onderhavige overeenkomst dat hij/zij omtrent de beëindiging van zijn dienstverband in voldoende mate juridisch is geïnformeerd en voldoende tijd heeft gehad om de overeenkomst te overwegen.

3. Binnen één maand na het einde van de arbeidsovereenkomst zal door Werkgever de gebruikelijke eindafrekening ter zake van vakantietoeslag worden verzorgd. De niet genoten vakantiedagen worden wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) uitbetaald.

4. De (indien van toepassing) pensioenopbouw en overige verzekeringen van Werknemer via Werkgever zullen tot de einddatum worden voortgezet en zullen per de einddatum eindigen.

Ontslagvergoeding, schulden en kosten rechtsbijstand

5. Werkgever betaalt binnen 1 maand na einddatum van de arbeidsovereenkomst aan Werknemer een ontslagvergoeding van € ................ bruto. Naast deze ontslagvergoeding heeft werknemer wel/geen ( doorhalen wat niet van toepassing is ) recht op de wettelijke transitievergoeding. Werkgever vergoedt ten behoeve van Werknemer een bijdrage in de kosten van rechtsbijstand ter zake van dit geschil, te weten een bedrag van € ............... ex BTW na overlegging van een factuur van Werknemers advocaat.
6. Indien Werknemer een studieschuld of andere schulden heeft aan Werkgever dan is Werknemer er wel/niet ( doorhalen wat niet van toepassing is ) toe gehouden deze aan Werkgever te voldoen. Het totaal door Werknemer aan Werkgever verschuldigde bedrag bedraagt € ....................en kan met de eindafrekening worden verrekend.

Getuigschrift

7. Werkgever zal Werknemer desgevraagd een neutraal/positief (doorhalen wat niet van toepassing is) getuigschrift en dito referenties verstrekken.

Geheimhouding, relatiebeding en non-concurrentiebeding

8. Werkgever en Werknemer zullen ten aanzien van de inhoud van de onderhavige regeling jegens derden geheimhouding betrachten. De geheimhoudingsverplichting uit de arbeidsovereenkomst blijft van kracht na de beëindigingsdatum. Het bestaande non-concurrentiebeding komt wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) te vervallen. Het bestaande relatiebeding komt wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) te vervallen.

Retourneren bedrijfseigendommen

9. Uiterlijk op de laatste (werk)dag voor de einddatum zal Werknemer alle eigendommen/documenten van Werkgever die hij in bezit heeft, waaronder gereedschap en bedrijfskleding, ten kantore van Werkgever in goede staat retourneren.

Arbeidsongeschiktheid na einddatum

10. Indien Werknemer op einddatum arbeidsongeschikt is of wordt dan wel binnen 28 dagen na einddatum arbeidsongeschikt wordt, terwijl Werknemer geen nieuwe baan en evenmin aanspraak heeft op een WW-uitkering, is Werknemer onder meer verplicht: a. zijn arbeidsongeschiktheid onmiddellijk te melden aan Werkgever op de bij zijn Werkgever gebruikelijke wijze; b. de bij Werkgever geldende richtlijnen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid na te leven tot het moment dat Werknemer volledig hersteld is; c. gehoor te geven aan een oproep van een door Werkgever ingeschakelde deskundige, zoals de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige en de door deze deskundige gegeven voorschriften of adviezen na te leven; d. alle informatie te verstrekken die hij op grond van de Ziektewet en/of de WIA aan Werkgever en/of aan het UWV dient te verstrekken, waaronder veranderingen in gezondheid, inkomen, arbeidsuren, re-integratietraject en verhuizing, met uitzondering van medische gegevens, tenzij Werkgever voor dat laatste een arts-gemachtigde heeft aangewezen; e. alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de Ziektewet en/of de WIA; f. mee te werken aan een namens Werkgever aangeboden re-integratietraject of proefplaatsing; g. een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk acht, en/of; h. onmiddellijk bij Werkgever melding te maken van zijn herstel.

Bij overtreding van een van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt Werknemer een dadelijk zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 250,- voor iedere inbreuk, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist. De verbeurde boete komt Werkgever toe onverminderd het recht van Werkgever om nakoming van de verplichtingen van Werknemer te vorderen. Werkgever mag (in plaats van voornoemde boetes) tevens een schadevergoeding vorderen.

Finale kwijting, bedenkrecht en overige bepalingen

11. Ter zake van de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst verklaren partijen voorts over en weer geen andere aanspraken tegenover elkaar te hebben en geldend te zullen maken dan volgt uit het in deze vaststellingsovereenkomst bepaalde.

12. Werknemer heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen – zo gewenst zonder opgave van redenen – te ontbinden door een aan de Werkgever gerichte schriftelijke verklaring. Voor het overige doen partijen uitdrukkelijk afstand van het recht zich ter zake van deze overeenkomst op dwaling te beroepen en/of deze overeenkomst te (doen) ontbinden.

13. De door acceptatie van dit voorstel tot stand gekomen regeling is een vaststellingsovereenkomst in de zin van de wet.

Aldus overeengekomen op .............................. en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Naam: Naam:

Plaats: Plaats:

Handtekening: Handtekening:

___________________ ___________________

=============================================
Heeft u vragen of rechtshulp nodig?

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst heeft ingrijpende gevolgen. Laat u daarom goed informeren en helpen door onze ervaren ontslagspecialisten. Bel 0900 - 123 73 24 of mail.


>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.