Beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren plaatsvinden. De meest gebruikelijke wijze is die waarbij werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, omdat hij bijvoorbeeld elders een betere baan kan krijgen. Maar wat te doen als werknemer wel bereid is zijn arbeidsovereenkomst op te geven, maar ww-rechten wil behouden? In dat geval kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden uitkomst bieden.

Wat zijn de voordelen voor werkgever én werknemer bij ontslag met wederzijdse instemming?

Als een arbeidsrelatie verstoord is, of de werkgever is niet tevreden over het functioneren van zijn medewerker, of er is sprake van een bedrijfseconomische reden, kan werkgever besluiten ontslag aan te vragen bij de kantonrechter of het UWV. Maar procederen kost tijd en geld en de uitkomst is niet (altijd) zeker. Werkgever en werknemer kunnen in die situaties er beiden belang bij hebben te onderhandelen over een beëindigingsregeling. Zij hebben dan zelf de uitkomst van de ontslagzaak in de hand en kunnen er voor zorgen dat werknemer ww-rechten behoudt. Wel dient aan bepaalde voorwaarden te zijn voldaan wil een ontslag met beider instemming ww-veilig zijn.

Voorwaarden ww-veilig ontslag

Aan de volgende voorwaarden dient te zijn voldaan wil werknemer voor een ww-uitkering in aanmerking komen:

Voldoende arbeidsverleden: werknemer heeft in de laatste 36 weken voordat hij werkloos werd minstens 26 weken gewerkt .
Urenverlies: werknemer verliest 5 uur of meer van zijn werk per week.
Initiatief werkgever: Het initiatief voor ontslag met wederzijds goedvinden moet ( in ieder geval op papier ) uitgaan van werkgever.
Opzegtermijn: Om direct aansluitend op het laatste salaris recht te hebben op WW, moet de opzegtermijn die geldt voor werkgever in acht genomen worden.
Geen ernstig verwijtbaar gedrag werknemer: het ontslag mag niet veroorzaakt zijn door ernstig verwijtbaar gedrag van werknemer ( denk aan 
diefstal, geweld, fraude, etc.).
Beschikbaar voor arbeidsmarkt: werknemer dient op de beëindigingsdatum beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Een zieke werknemer is dat bijvoorbeeld niet.wederzijds goedvinden
Inhoud ontslag met wederzijds goedvinden

Naast een ww-veilige regeling is het uiteraard ook van belang andere afspraken te maken ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

- welke datum eindigt het dienstverband?;
- krijgt werknemer een ontslagvergoeding mee en zo ja, hoe hoog is die vergoeding?
- wordt werknemer vrijgesteld van werk?
- worden de niet genoten verlofdagen uitbetaald?;
- moet er nog studiegeld worden terugbetaald?:
- hoe zit het met inleveren van bedrijfseigendommen, zoals auto, laptop, telefoon?:
- vervalt een eventueel concurrentie - en/of relatiebeding?;
- krijgt werknemer een positief getuigschrift en positieve referenties mee?;
- worden de kosten van rechtshulp vergoed?
- spreken partijen finale kwijting af of niet?

Zie voor een uitgebreidere toelichting en andere onderwerpen onze uitgebreide
brochure arbeidsovereenkomst beëindigen.

Hulp bij ontslag met wederzijds goedvinden

De afspraken rond ontslag zijn van groot belang. Een verkeerde aanpak kan vervelende gevolgen hebben. Laat u daarom adviseren en helpen door onze ervaren specialisten. Wij kunnen inschatten 'hoe sterk u staat'. Samen met ons bereikt u het optimale resultaat, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoedingBel 0900 - 123 73 24 of mail ons bij ontslag met wederzijds goedvinden. 


>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.