Een werkgever kan om twee redenen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, namelijk:
  • bedrijfseconomische redenen;
  • bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer (na 2 jaar ziekte)
Onder 'bedrijfseconomische redenen' vallen overigens diverse subredenen, zoals: bedrijfssluiting, outsourcing, reorganisatie en personeelskrimp vanwege technologische ontwikkeling of een verslechterde bedrijfseconomische situatie.

Voorwaarden bedrijfseconomisch ontslag

De belangrijkste voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen zijn:
  • werkgever moet de bedrijfseconomische redenen duidelijk kunnen maken, ofwel er moet een geldige reden zijn voor ontslag;
  • werkgever moet bij het ontslag de juiste ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel) hanteren;
  • binnen de organisatie is geen ander passend voor werknemer voorhanden

Voorwaarden ontslag na 2 jaar ziekte

Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar ziekte) moet werkgever het volgende aantonen:

-werknemer is 2 jaar of langer arbeidsongeschikt;
-het is niet waarschijnlijk dat werknemer binnen 26 weken weer aan het werk kan, ook niet als het werk aangepast wordt;
-er is binnen de organisatie van werkgever geen ander passend werk voor werknemer voorhanden.

UWV

Hoe verloopt een UWV ontslagprocedure?

De aanvraag
De ontslagaanvraag wordt ingediend door de werkgever. Hiervoor dient werkgever gebruik te maken van standaardformulieren van het UWV. De ingevulde formulieren kunnen vervolgens electronisch, per fax of per post bij het UWV worden ingediend. Indiening dient plaats te vinden bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van het UWV Werkbedrijf binnen de regio waarbinnen werknemer zijn werkzaamheden verricht.

Als het UWV van mening is dat er nog gegevens ontbreken, dan vraagt het UWV de werkgever de ontslagaanvraag aan te vullen.

Het verweer
Als de ontslagaanvraag compleet is, ontvangt werknemer een kopie van de aanvraag. Als werknemer in verweer wil gaan, heeft hij 14 dagen de tijd om schriftelijk bij het UWV aan te geven waarom hij het niet eens is met het ontslag. Als het UWV dat nodig vindt kan er een tweede ronde van hoor en wederhoor volgen. Werkgever reageert dan op het verweer van werknemer, waarna werknemer kan reageren op de reactie van werkgever.

De beslissing

Het UWV probeert een beslissing op de ontslagaanvraag te geven binnen 4 weken vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. Dit kan langer duren bij complexere zaken en/of als er sprake is van een 'tweede ronde'.

De beslissing wel of niet verlenen van een ontslagvergunning wordt gelijktijdig aan werkgever en werknemer verstuurd.
Let op: Een ontslagvergunning is slechts 4 weken geldig. Binnen die 4 weken zal werkgever moeten opzeggen, anders is hij te laat!
Bij het opzeggen moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. Dit is de tijd tussen het opzeggen en de datum waarop het dienstverband eindigt. De proceduretijd gaat af van de opzegtermijn, maar de opzegtermijn mag nooit korter zijn dan 1 maand.

In beroep

Als werkgever het niet eens is met de beslissing van het UWV (de opzegvergunning is niet verleend) kan werkgever binnen 2 maanden tegen de uitspraak van het UWV in beroep gaan bij de kantonrechter.
Werkgever kan in geval van nieuwe feiten en omstandigheden echter ook een nieuwe ontslagaanvraag indienen bij het UWV.

Ook de werknemer die het niet eens is met de uitspraak van het UWV kan binnen 2 maanden in beroep gaan bij de kantonrechter.

Recht op ontslagvergoeding

De meeste werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn en ontslagen worden hebben recht op de zogeheten transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer via de kantonrechter of via het UWV wordt ontslagen.

Ziekte en zwangerschap

In sommige gevallen is er sprake van een opzegverbod, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap. Het UWV controleert of dat het geval is. Als er sprake is van een opzegverbod, wordt de ontslagaanvraag afgewezen. 

Hulp bij ontslag:

Ontslag bij het UWV is geen eenvoudige zaak. Er zijn veel regels waaraan moet worden gedacht. Voorkom kostbare missers en laat u helpen door onze ervaren advocaten en juristen. Bel 0900 - 123 73 24 of mail
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.