Veel werknemers zijn werkzaam op basis van een tijdelijk contract ( arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ).

Ook deze contracten kunnen met een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. Om voor een ww-uitkering in aanmerking te kunnen komen dient dan wel aan een extra voorwaarde te zijn voldaan. Verderop in dit artikel bespreken wij die extra voorwaarde, maar eerst noemen we de basisvoorwaarden voor een ww-veilige beëindigingsregeling.

Voorwaarden voor een ww-veilige ontslagregeling

Wil een ontslagregeling ww-veilig zijn, dan moet aan de volgende basisvoorwaarden zijn voldaan:

  • het initiatief tot beëindiging moet afkomstig zijn van werkgever;
  • er mag geen sprake zijn van een aan werknemer verwijtbaar ontslag ( denk aan zaken als diefstal, fraude, te vaak te laat komen e.d. );
  • de voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen.

Extra voorwaarde voor ww-uitkering bij bepaalde tijd contracten

Een tijdelijk arbeidscontract loopt af op de van te voren afgesproken datum. Maar soms heeft een werkgever of werknemer er belang bij dat de arbeidsovereenkomst eerder afloopt dan op de afgesproken einddatum. In dat geval is het van belang om na te gaan of het tijdelijke contract een tussentijds opzegbeding bevat. Als dat namelijk niet het geval is kan werkgever feitelijk het contract niet tussentijds beëindigen. Dat geeft de werknemer een sterke onderhandelingspositie. Laat je hierover informeren door onze ontslagspecialisten.

Alleen als in een tijdelijk contract een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, valt een ww-veilige eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst af te spreken. Bij een dergelijke ww-veilige regeling dient dan wel rekening te worden gehouden met de opzegtermijn die voor werkgever geldt.

Het is derhalve van belang om altijd na te gaan óf de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een opzegbeding bevat, en zo ja, hoe lang de opzegtermijn van werkgever is.

Wel of niet akkoord gaan met eerder einde tijdelijk contract bij ontbreken opzegbeding?

Als een vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan bij een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, gaan de ww-rechten van de (ex) werknemer niet eerder in dan na afloop van de einddatum die in het contract voor bepaalde tijd is opgenomen. Voor een werknemer is het daarom in het algemeen niet verstandig akkoord te gaan met een eerdere beëindigingsdatum dan in het arbeidscontract is genoemd. Dat kan natuurlijk anders zijn als werknemer uitzicht heeft op een goede baan elders of als werkgever een stevige ontslagvergoeding aanbiedt.

vaststellingsovereenkomst tijdelijk contract

Vaststellingsovereenkomst controleren, hogere ontslagvergoeding?

Het is van belang om een vaststellingsovereenkomst bij een tijdelijk contract te laten controleren door een jurist of advocaat. Onze ontslagspecialisten kunnen dit voor jou verzorgen. Wij kunnen je ww-rechten checken, maar ook nagaan of een hogere ontslagvergoeding mogelijk is. Wij kunnen ook met je werkgever onderhandelen voor een betere regeling ( denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding en/of vrijstelling van werk ). Bel 0900 123 73 24 of mail ons. Het 1e advies is GRATIS.
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.