Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst + voorbeeldbrief herroeping


Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee partijen een geschil oplossen. Eerst onderhandelen partijen over de oplossing van een geschil, waarna de afspraken over de oplossing voor het geschil vastgelegd worden in een overeenkomst.


De vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Over elk soort geschil kan een vaststellingsovereenkomst worden afgesloten, denk bijvoorbeeld aan een geschil met de belastingdienst of een geschil met de buren over het recht van overpad. De meeste vaststellingsovereenkomsten worden gesloten bij ontslagzaken. In de vaststellingsovereenkomst worden dan afspraken gemaakt over de datum van beëindiging dienstverband, de ontslagvergoeding en eventueel vrijstelling van werk, getuigschrift, concurrentiebeding, etc.

Wat is vastgelegd is vast

Als partijen afspraken opnemen in een vaststellingsovereenkomst dan zijn dat bijna altijd afspraken die niet teruggedraaid kunnen worden. Er geldt vast = vast. Slechts bij hoge uitzondering kan een vaststellingsovereenkomst worden herroepen, bijvoorbeeld als de overeenkomst door middel van dwang of bedrog tot stand is gekomen. 


Herroepingstermijn bij ontslagzaken

De normale situatie is dus dat vaststellingsovereenkomsten niet te herroepen zijn. Voor de vaststellingsovereenkomst bij ontslag heeft de wetgever echter een uitzondering gemaakt. De werknemer heeft namelijk het recht om de gesloten vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na aangaan te herroepen. Die termijn wordt overigens verlengd naar 21 dagen als in de vaststellingsovereenkomst niet is opgenomen dat werknemer een herroepingsrecht heeft.

Voor het herroepen van de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer geen reden nodig. Werknemer mag herroepen zonder opgaaf van reden.
Gegeven het feit dat de werknemer binnen 14 of 21 dagen dient te herroepen dient hij er verstandig aan de herroeping via een aangetekend schrijven te doen, of op een andere wijze waarop de tijdige ontvangst van de herroeping kan worden vastgesteld. De bewijslast van een tijdige herroeping ligt namelijk bij de werknemer. Hierbij geldt de zogeheten ontvangst theorie, de werkgever dient de herroepingstermijn binnen 14 of 21 dagen te hebben ontvangen.
Let op: het herroepingsrecht kan niet contractueel worden uitgesloten, dus ook niet in de vaststellingsovereenkomst.
Voor alle duidelijkheid: werknemer heeft een herroepingsplicht, maar werkgever niet. Werkgever dient dus extra bedachtzaam te zijn voor dat hij een beëindigingsovereenkomst aangaat.

Wanneer gaat de herroepingstermijn lopen?

De herroepingstermijn van de werknemer is dus 14 of 21 dagen. Vraag is echter wanneer die termijn begint te lopen. Is dat op het moment van ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst of op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de ontslagvoorwaarden, bijvoorbeeld blijkend uit e-mail correspondentie, maar deze nog niet hebben opgetekend is een vaststellingsovereenkomst?
De rechtspraak over deze vraag is nogal wisselend. Beide visies komen voor in gerechtelijke uitspraken. Ons advies aan de werknemer is daarom er veiligheidshalve vanuit te gaan dat de herroepingstermijn begint te lopen vanaf het moment dat over de wezenlijke beëindigingsvoorwaarden overeenstemming is bereikt.

Een tweede keer herroepen

Stel een werknemer heeft een beëindigingsovereenkomst herroepen. Kan hij dan een tweede vaststellingsovereenkomst aangaan en deze vervolgens opnieuw herroepen?
Het onbeperkt kunnen herroepen van een beëindigingsovereenkomst zou misbruik met zich mee kunnen brengen. De wetgever heeft daarom geregeld dat een werknemer niet binnen zes maanden na het sluiten van de eerdere vaststellingsovereenkomst of herroeping daarvan opnieuw een herroepingsplicht toekomt.

Gevolgen herroeping

Als een werknemer de vaststellingsovereenkomst tijdig herroept komt de arbeidsovereenkomst niet tot een einde. Als de werkgever intussen de ontslagvergoeding zou hebben uitbetaald, dient werknemer het ontvangen bedrag terug te storten. Als werknemer in verband met een afspraak over vrijstelling van werk niet gewerkt heeft tijdens de herroepingstermijn, zal dat –uitzonderingen daargelaten- voor risico van werkgever zijn. Ofwel het loon is verschuldigd over de herroepingsperiode.

Voorbeeld brief herroepen vaststellingsovereenkomst
Heeft u spijt van uw beëindigingsovereenkomst? Ontbind deze dan tijdig door gebruik te maken van onze juridisch correcte voorbeeld brief ontbinden vaststellingsovereenkomst.

Direct advies

Krijgt u te maken met een vaststellingsovereenkomst, neem dan onmiddellijk contact op met onze specialisten. Wij bereiken voor u het maximale resultaat en u voorkomt kostbare missers.
Bel 0900 123 73 24 of mail. Eerste advies is GRATIS

ontbinden herroepen vaststellingsovereenkomst
>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.