Transitievergoeding ook voor AOW-Gerechtigden?


Als een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd heeft de werknemer in beginsel recht op de wettelijke transitievergoeding. Maar geldt dat ook voor Aow-gerechtigden? Tot op heden bestaat dat recht niet, maar er gloort hoop voor de Aow'er. Hoe zit dat?

Doel transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag is destijds in de wet opgenomen met het doel de ontslagen werknemer te compenseren voor het ontslag en omdat hij met het verkregen geldt eventueel cursussen etc. kan volgen om de overgang naar ander werk te bespoedigen.

Uitzondering in de wet

In de wet zijn een aantal uitzonderingen opgenomen, waarbij geen transitievergoeding verschuldigd is. Eén van die uitzonderingen betreft de situatie waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst samenhangt met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Is er sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Gesteld dat bovengenoemde uitzonderingsregeling neerkomt op leeftijdsdiscriminatie, dan kan de wettelijke uitzondering in strijd zijn met regels van hogere rechtsorde, zoals Europese regelgeving. Als dat het geval is kunnen Aow'ers toch aanspraak maken op de transitievergoeding bij ontslag. Vraag is dus: is er sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Standpunt wetgever: de regering stelde bij de parlementaire behandeling van de wet uitdrukkelijk dat er geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Argument: het verschil in behandeling is redelijk en gerechtvaardigd, want de Aow-gerechtigden ontvangen een vervangend inkomen ( AOW ipv. Salaris) en hoeven geen transitie te maken naar ander werk.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest van 2 februari 2017 laten blijken dat zij betwijfelt over hier toch (geen) sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Immers vindt het Hof het onduidelijk waarom een AOW' ers niet , net als andere werknemers, voor ontslag moet worden gecompenseerd. Er zijn immers ontslagen AOW'er die aan het werk moet blijven om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze werknemer zijn nog wel aangewezen op het verrichten van arbeid.
Het hof stelt verder de vraag of de uitzonderingsregel waarbij AOW'ers geen recht hebben op een transitievergoeding in strijd is met een met richtlijn 2000/78 EG welke onder andere ziet op leeftijdsdiscriminatie.
Het gerechtshof zal haar vragen middels zogeheten prejudiciële vragen voorleggen aan de Hoge Raad. Wordt dus vervolgd.

Grote gevolgen

Als de Hoge Raad concludeert dat sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Veel Aow-gerechtigde werknemers kunnen bogen op een lang dienstverband. De transitievergoeding kan dan fors uitvallen. Fijn voor de betrokken werknemer, echter een grote financiële last voor de werkgever.

Vragen over transitievergoeding of ontslag?

Ontslag kan u zomaar overkomen. Vraag dan rechtshulp aan onze specialisten. Wij zorgen er voor dat uw ontslagsituatie goed wordt opgelost.
Bel: 0900- 123 73 24 of mail.

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.