Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst wordt meestal een zogeheten 'finale kwijting' afgesproken. Dit betekent dat als partijen de afspraken die ze gemaakt hebben in de vaststellingsovereenkomst nakomen, zij niets
meer van elkaar te vorderen hebben. Werkgever en werknemer moeten dus heel goed bedenken of zij wel alles geregeld hebben bij het aangaan van de beëindigingsovereenkomst. Dat het ernstig mis kan gaan blijkt uit onderstaande uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland, waarbij werknemer achterstallig loon was 'vergeten'.

Wat was het geval?

De werknemer is van 1 oktober 2008 tot eind 2014 bij de werkgever in dienst geweest als lasser. Na het einde van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer betaling van achterstallig loon gevorderd op grond van de cao. Tijdens de procedure hebben partijen overleg gevoerd over een vaststellingsovereenkomst. De gemachtigden van partijen hebben over en weer e-mail contact gehad over de vaststellingsovereenkomst. Op 30 november 2015 heeft de gemachtigde van de werknemer laten weten dat de werknemer toch niet akkoord is, omdat hij ervan uitging dat slechts een deel van het geschil werd afgewikkeld en niet het volledige geschil. De werknemer vordert nu alsnog betaling van ruim               € 75.000,- aan achterstallig loon, vakantietoeslag enz. De werkgever stelt dat partijen finale kwijting zijn overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst.

Wat vindt de rechter?

De kantonrechter is van mening dat partijen reeds op 12 november 2015 in hoofdlijnen een akkoord hadden bereikt over een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting.  Er kan dan niet alsnog achterstallig loon worden gevorderd. Werknemer brengt daar tegenin dat de vaststellingsovereenkomst slechts een afspraak is over een deel van de geschillen. De kantonrechter is het daarmee niet eens.  Uit de tekst van de vaststellingsovereenkomst volgt dat de vaststellingsovereenkomst het gehele geschil regelt en niet slechts een deel daarvan. Voor zover de werknemer niettemin van een onjuiste veronderstelling is uitgegaan, komt dit voor zijn rekening, nu hij werd bijgestaan door een professionele gemachtigde. Of anders gezegd: Werknemer kan fluiten naar zijn achterstallig loon.

Wat leert deze zaak?

Wat deze zaak leert is dat het aangaan van een vaststellingsovereenkomst geen sinecure is. Je moet goed stilstaan bij de gevolgen en goed nagaan of alle zaken wel opgenomen zijn in de overeenkomst. Advies van een ervaren advocaat of jurist kan dan van waarde zijn. Bel ( 0900 123 73 24 ) of mail daarom onze specialisten. Het 1e advies is GRATIS.

Bonus bij finale kwijting vaststellingsovereenkomst

>20
Onze juristen/advocaten hebben
meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken.
>8000
Meer dan 8000 ontslagzaken behandeld.